Basses

Pre-Owned

Tokai TJB-55 Jazz Sound Bass - Vintage White (2013)